Onze Waddengoud slager Wit&Wit

Texels Weiderund -, en lamsvlees

Rundvlees afkomstig van dieren die zijn gehouden en geslacht volgens de criteria zoals in dit reglement zijn beschreven. Het rundvlees wordt vers en diepvries (verpakt en geportioneerd) aan de consument aangeboden, voorzien van een etiket of verpakking met productinformatie over het Texels Weiderundvlees. Het product wordt tevens aangeboden via de betere restaurants die zich conformeren aan de uitgangspunten en
richtlijnen zoals zijn beschreven in dit reglement.

Dierhouderij en dierenwelzijn:

Het Texels Weiderundvlees is afkomstig van runderen uit de zoogkoeienhouderij. De dierhouderij en verzorging van de dieren voldoet tenminste aan alle wettelijke normen. Voor de dierhouderij wordt het 3 sterren niveau van het Beter Leven keurmerk van de Dierenbescherming als uitgangspunt genomen (www.beterleven.nl). Dit houdt onder meer in:

o Het houderijsysteem is er op gericht om de koeien zoveel mogelijk hun natuurlijk (kudde) gedrag te kunnen laten vertonen.
o Alle dieren hebben vrije uitloop buiten gedurende tenminste 210 dagen per jaar en tenminste 12 uur per dag.
o De kalveren zogen na de geboorte gedurende minimaal 6 maanden bij hun moeder.
o Vanaf veertien dagen oud krijgen de kalfjes naast moedermelk in toenemende mate ruwvoer te eten.
o Gedurende de stalperiode worden de dieren gehouden in een potstal – of ander stalsysteem waarin de dieren vrij kunnen lopen. De dieren hebben gemiddeld tenminste 5 vierkante
meter ruimte ter beschikking.
o Het preventief gebruik van antibiotica is niet toegestaan.
o Het gebruik van dikbilrassen waarbij de kalveren niet of zeer moeilijk langs natuurlijke weg geboren kunnen worden is niet toegestaan.

Na het zogen worden de dieren verder afgemest tot een leeftijd van minimaal 2 jaar (24 maanden).

Herkomst:

Alle runderen die geslacht worden voor de verkoop als Texels Weiderund dienen op Texel geboren te zijn op bedrijven die voldoen aan de dierenwelzijncriteria zoals beschreven in dit reglement.

Rantsoen en ruwvoerproductie:

Al het ruwvoer voor de runderen is afkomstig van het eiland Texel en wordt gewonnen in natuurgebieden en op landbouwgronden waarop beheersmaatregelen van kracht zijn ten behoeve van de natuur (minimaal weidevogelpakket). Het aandeel natuurgebied is minimaal 25% van het totale oppervlakte in gebruik voor voederproductie en beweiding. Het land waarop het voer gewonnen wordt bemest met ruige stalmest afkomstig van Texel, aangevuld met kunstmest tot een maximum van 100 kg zuivere stikstof per hectare per jaar. Naast ruwvoer (hooi, kuilvoer) kan het rantsoen aangevuld worden met krachtvoer. Het totale rantsoen is voor minimaal 80% droge stofgehalte op jaarbasis afkomstig van Texel.

Be- , verwerking en gebruik:

De runderen bestemd voor het Texels Weiderundvlees worden geslacht op het eiland Texel.
- door Slagerij Aad van Heerwaarden, De Vang 3, 1792 CE Oudeschild.
- door een slachter die hiervoor alle benodigde vergunningen/certificaten heeft.

De karkassen worden op natuurlijke wijze teruggekoeld in de koeling (geen geforceerde koeling).De karkassen worden uitgebeend en geportioneerd door een slager op Texel die hiervoor alle benodigde vergunningen / certificaten heeft. De Texels Weiderundvlees dient te
allen tijde te worden voorzien van speciale kenmerken of labels, om vermenging of verwisseling met andere dieren te voorkomen, ook nadat het is geportioneerd.